Salgsbetingelser

1. Generelt:
Ethvert kjøp av Barras produkter og tjenester skal følge disse betingelser med eventuelle tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt.

2. Priser:
Prisene er nettopriser eksklusive merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel, da disse ofte er avhengige
av valutakurser og internasjonaleråvarepriser m. v. Tilbud er gyldig 3 uker hvis ikke annet er avtalt. Ved pakketilbud gjelder ikke prisene
dersom en eller flere komponenter tas ut av pakketilbudet.

3. Levering:
For varer som ikke er lagervare, er leveringstiden uforbindtlig da vi er avhengig av våre underleverandører, og vi tar ikke ansvar for følger av eventuelle forsinkelser. Vi forbeholder oss retten til å levere +/- 10% av bestilt kvantum hvis ikke noe annet er spesifikt avtalt. Forsinket levering alene gir ikke rett til annullasjon. Eventuelle konvensjonalbøter godtas ikke uten at vi har inngått særskilt skriftlig avtale om dette. Barra er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgetap eller indirekte tap som har sin årsak i forsinkelse.

4. Forsendelse, emballasje:
Forsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko (FCA Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo, i.h.t Incoterms, 2010). Andre leveringsvilkår må være skriftlig avtalt og bekreftet av oss i hvert enkelt tilfelle. Vanlig emballasje er inkludert i prisen. Trekasser og annen spesialemballasje beregnes til selvkost.

5. Reklamasjoner:
Reklamasjoner må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 8 dager etter at varen er mottatt hvis ikke annet er avtalt. Vi er i alle tilfeller ikke ansvarlig for hendelser helt utenfor vår kontroll, såkalt Force Majeure

6. Retur:
Eventuell retur skal avtales på forhånd.

7. Garanti:
Vi garanterer leverte varer i den utstrekning våre underleverandørers garantibestemmelser dekker de leverte varers mangler, og innen de tidsfrister leverandøren oppgir. Vårt ansvar er begrenset til at vi sørger for erstatning av leverte varer og omfatter ingen form for følgeskader. Våre og vår underleverandørs forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, eller hvis kunden ikke punktlig erlegger betaling eller oppfyller sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig behandling.

8. Ansvar:
Barra leverer en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til våre under-leverandørers gjeldende spesifikasjoner. I motsatt tilfelle skal kjøper gi Barra rimelig tid til å oppfylle leveringen. Barra tar ikke under noen omstendighet ansvar for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader. Barras samlede ansvar (for forsinkelse og mangel o.a.) er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

9. Annullasjon av bestilling:
Bestillinger kan ikke annulleres eller endres uten etter skriftlig samtykke fra oss.

10. Betaling:
Netto pr. 20 dager fra fakturadato for kunder med konto hvis ikke annen kredittid er avtalt. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved forsinket betaling vil morarenter og purregebyr automatisk bli belastet. Ved betalingsmislighold forbeholder vi oss retten til å si opp kredittavtalen for alt mellomværende med øyeblikkelig virkning.

11. Salgspant:
Leverte varer forblir Barras eiendom inntil de er betalt i sin helhet, i.h.t. Panteloven § 3-14 til 3-22.

12. Personvernerklæring:
For Barras gjeldende personvernerklæring.

13. Tvistespørsmål:
Kjøpsavtalen skal være underlagt norsk rett med Oslo som verneting.